Title

Prázdninové opakování

Prázdninové opakování

Opakování je matka moudrosti, a tak jsme vybrali témata, která dle statistik dělala v minulosti účastníkům naší soutěže trochu problémy. Než se do nich pustíte v otázkách vzdělávacího materiálu a také prázdninového speciálu, zopakujte si:


Železniční přejezd

Řidiči bohužel dost často nedodržují rychlost jízdy před přejezdem a na přejezdovém zabezpečovacím zařízení. Tam, kde nesvítí přerušované světlo bílé barvy, je řidič povinen jet maximální rychlostí 30 km/h už od vzdálenosti 50 metrů od přejezdu. V případě, že svítí bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, může jet ve vzdálenosti od 50 metrů od přejezdu maximální rychlostí 50 km/h. Dodržení maximální rychlosti jízdy je předpokladem, že řidič i v případě neočekávaného příjezdu vlaku by měl zabrzdit a bezpečně vozidlo zastavit ještě před přejezdem. Je to přibližně vzdálenost hned za poslední návěstní deskou před železničním přejezdem, která je umístěna 80 metrů před přejezdem.


Zastavení a stání

Dle § 27 zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát:

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo "Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku "Směrové šipky" nebo "Nápis na vozovce",

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu a jízdním pruhu pro cyklisty,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky "Podélná čára souvislá" nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě označeném dopravní značkou "Nouzové stání"; v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.


V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.


Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.


Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně směru jízdy.


Křižovatky

Víte, že máme 3 základní druhy zelené šipky na semaforech?

Signál pro opuštění křižovatky (zelená šipka v bílém čtverci)

Umístěna vždy v protilehlém rohu křižovatky. Neplatí pro řidiče povinnost podle par. 21 zákona 361 – lidsky řečeno nemusíme dávat nikomu přednost ani tramvaji. Vždy ale buďte opatrní, i když máte absolutní přednost – občas existují i tací řidiči, kteří nerespektují nic.Signál Směrová šipka nebo Směrové šipky

Neplatí pro řidiče povinnost podle par. 21 zákona 361 – lidsky řečeno nemusíme dávat nikomu přednost ani tramvaji (ani při odbočení vlevo).Signál Doplňková zelená šipka, umístěna vedle signálu s červeným světlem STŮJ!

Musíme dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířeti jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru + neomezit ani neohrozit chodce.
Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech, přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech, přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.


Bezpečná vzdálenost

Víte, že existují dopravní značky, upozorňující na bezpečnou vzdálenost? Můžete se setkat s tím, že jsou na komunikaci namalované šipky a hned vedle je cedule, ze které je jasné, že pokud při devadesátikilometrové rychlosti vidíme za autem/motocyklem/nákladním vozidlem před sebou tři nebo čtyři šipky, jedeme bezpečně. Při šedesátce stačí dvě. Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.


Vozidla s právem přednostní jízdy


Základní pravidla záchranné uličky

Pokud uslyším zvuk, který doprovází jízdu vozidel RZS, vozidel HZS nebo Policie, případně zahlédnu ve zpětném zrcátku záblesk výstražných světel, připravit se k tomu, že bude nezbytností vytvořit „uličku“.

Uličku je třeba začít vytvářet ihned, jakmile vozidlo dojede proud vozidel. Uhnout musí vozidlo i v případě, že netvoří překážku v jízdě. Vozidla s právem přednosti v jízdě využívají ideální jízdní stopu, aby průjezd byl klidný (zvlášť v případě sanitky – lékař ošetřuje pacienta).

V Česku platí, že na dvouproudé komunikaci se obě řady vozidel rozestupují co nejblíže k okrajům vozovky, aby třímetrový průjezdný pás vznikl uprostřed.

Na tříproudé komunikaci v České republice se vozidla, která jedou v pravém jízdním pruhu řadí doprava a zajíždějí co nejblíže k pravému okraji vozovky, automobily ve zbylých dvou pruzích pak zamíří co nejvíce doleva ke svodidlům dělicího pásu. Záchranná ulička tak vzniká vpravo od levých jízdních pruhů. Vozidla se v ideálním případě řadí šikmo, střídavě a co nejblíže k levé krajnici nebo i na levý zelený pruh nebo okraj vozovky.  


Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.


###message