Vzdělávací materiály

Zastavení a stání

Určitě to znáte. Město, široká ulice, třeba i s tramvajovými kolejemi. Potřebujete zastavit a něco si vyřídit, ale nejste si jisti – smím? Zákazové značky nikde, ale široko daleko také nestojí žádné jiné auto… Že by i ostatní řidiči váhali? Kde tedy vlastně smíte zastavit nebo stát?


Pamatujme si, že značka rozdělená na 4 části řeší přísnější zákaz zas – ta – ve – ní.Jiná značka, méně přísná, rozdělená pouze na dvě části, řeší zákaz stá – ní.Na začátku si stručně připomeneme rozdíl mezi oběma termíny.


„Zastavit“ znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

„Stát“ znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.


Často se zapomíná na pojem „zastavit vozidlo“, což znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. Problematiku zastavení a stání řeší zákon o silničním provozu v paragrafech 25 a 27.


Pamatujte, že platí pro řidiče jednostopých vozidel, ale také pro řidiče nemotorových vozidel.


Podle nich řidič smí zastavit a stát za těchto podmínek:


  1. vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
  2. v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace,
  3. nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit ve druhé řadě. Při volbě takového parkování je však třeba mít na paměti, že se nemění následující pravidlo:
  4. při stání musí zůstat alespoň jeden volný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy,
  5. v době od 5 do 19 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.


Dále nezapomínejte na to, že při zastavení a stání nesmíte znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením přepravy osoby těžce pohybově postižené musíte ponechat boční odstup nejméně 1,2 metru. Taktéž musíte umožnit vyjetí ze zastávky autobusu a trolejbusu MHD. Z uvedeného plyne, že v situaci popsané v prvním odstavci jste klidně mohli zastavit – při dodržení patřičné šířky jízdního pruhu.

Místa, kde zastavit či stát nelze, i když nejsou označena příslušnými dopravními značkami, však samozřejmě existují také. Patří mezi ně např. nepřehledná zatáčka, vrchol stoupání, připojovací a odbočovací pruh, tunel, podjezd, most, železniční přejezd atd.


Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště. Na dálnici je řidiči zakázáno

zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič trojúhelník umístit tak, aby to bylo v souladu se zákonem, tj. nejméně ve vzdálenosti 50 metrů za vozidlem.


Pozor při nastupování a vystupování


Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích.


Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba. Je-li vozidlo povinně vybaveno zařízením proti neoprávněnému použití musí je řidič užít. Řidič motorového vozidla nebo jízdní soupravy povinně vybavených zakládacími klíny jich musí užít, je-li třeba zajistit vozidlo nebo soupravu proti pohybu.

Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.

Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením, musí ho řidič užít nejméně po dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message