Články

Zdravotní prohlídky pro řidiče. Jak to s nimi je?
Article photo

Doklad o zdravotní způsobilosti, který souvisí se zdravotními prohlídkami pro řidiče, patří mezi doklady, které musíme mít u sebe při řízení motorového vozidla. Jak to tedy s nimi je?

Každý řidič amatér, který řídí motorové vozidlo, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dosažení uvedeného věku. Starší osoby se pak musejí lékařské prohlídce podrobit každé dva roky. Přísnější režim je nastaven pro řidiče, kteří řídí vozidlo, jež využívá modré majáky, řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu (u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě), nebo pracují jako učitelé autoškol. Všichni tito řidiči jsou povinni úspěšně projít před zahájením výkonu činnosti vstupní lékařskou prohlídkou. Další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně. A pozor. Tento přísnější režim platí i pro všechny držitele řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, a to vždy, i v případě, že budou jezdit ryze pro osobní účely.

Po zdravotní prohlídce vydá lékař písemný posudek o zdravotní způsobilosti. Ten je potřeba vozit s sebou. Policisté ho při silniční kontrole mohou požadovat. Pokud je řidič zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby (a to například i u mladších řidičů). Posuzující lékař může na základě výsledku prohlídky v odůvodněných případech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než je výše uvedená lhůta. Také může nařídit před vydáním posudku provedení potřebného odborného vyšetření.

Pokud se při kontrole zjistí, že řidič pravidelnou prohlídku neabsolvoval, bude jeho případ vždy projednáván ve správním řízení. Výše pokuty se v tuto chvíli pohybuje od 5 do 10 tisíc korun a současně je vysloven zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců až jeden rok. Bude-li se naopak jednat o případ, kdy řidič při silniční kontrole pouze nemá platný doklad u sebe, hrozí mu pokuta do výše 2 tisíc korun. Pokud by byl případ projednáván ve správním řízení, peněžitý trest bude v rozmezí od 1 500 do 2 500 korun.

V některých případech a na základě dopravně psychologického vyšetření je možné také omezit řidiče prostřednictvím tzv. harmonizovaných kódů. Ty mohou sloužit především pro zajištění další mobility takového řidiče. Harmonizovaný kód je uveden v řidičském průkazu a může například omezit jízdu řidiče v okruhu určité vzdálenosti, může omezit maximální rychlost jízdy apod.

 

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message