Title
Stali jste se účastníkem dopravní nehody? Co dělat?
Article photo

Současný velmi hustý provoz na silnicích skýtá nejrůznější krizové situace a nástrahy. I přesto, že se budeme snažit jezdit co nejopatrněji, může se stát, že se staneme účastníky dopravní nehody, případně se staneme jejími svědky. Jak se v takovém případě zachovat?

Především zachovejte klid a rozvahu. Vypněte motor a zajistěte vozidlo zatažením ruční brzdy, zařazením rychlostního stupně, podložením kol apod. Převrácené vozidlo nevracejte na kola. Zapněte výstražná světla a místo nehody označte umístěním výstražného trojúhelníku (ve vzdálenosti alespoň 50 m, na dálnici ve vzdálenosti 100 m od místa nehody).

Nejprve se snažte uklidnit sebe i své okolí a co nejobjektivněji zjistěte, co se vlastně stalo, jaký je stav situace, která vznikla, a hlavně nehrozí-li její zhoršení. Pokud je možné předejít jakémukoliv zhoršení dané situace, věnujte veškerou svou aktivitu tomu, abyste zabránili dalším škodám a především újmě na životě či zdraví ostatních účastníků dopravní nehody. Pokud je situace stabilizovaná, zjistěte, kdo a jak vážně je poraněn, abyste mohli neprodleně přistoupit k poskytnutí nezbytné první pomoci. Zjistěte také, je-li v dosahu někdo, kdo může, vyžaduje-li to situace, pomoci (svou odborností, technickými prostředky apod.). Vždy ale pamatujte na to, že provoz dále pokračuje a nezapomeňte při všem, co děláte, na svou bezpečnost.

Posouzení stavu postižených

V okamžiku, kdy se situace stabilizuje a dále se nezhoršuje, přichází čas pro aktuální, rychlé a pokud možno objektivní posouzení stavu postižených účastníků dopravní nehody. Došlo-li ke zranění osob, přivolejte v co možná nejkratším termínu záchrannou službu. Při oznámení sdělte vedle jména a čísla telefonu, ze kterého voláte, další údaje – kde se nacházíte, co se stalo, kolik je zraněných a jaký je jejich přibližný stav a věk. Poskytnout pomoc je povinností, a pokud byste měli pocit, že to nezvládnete, je tím nejmenším zavolat právě na příslušná telefonní čísla pro odbornou pomoc. Záchrannou službu můžete kontaktovat na tel. 155, hasičský záchranný sbor na tel. 150, Policii ČR na tel. 158, nebo volejte na linku tísňového volání integrovaného záchranného systému na tel. 112.

Policii ČR se musí oznámit každá dopravní nehoda na našem území, při které dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, nebo ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, nebo pokud došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. dopravní značení, dopravní stavby-nadjezd atd. - limit výše škody v takovém případě nehraje žádnou roli), nebo účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích, případně dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Volat policii je vhodné, i pokud nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody. Pokud bude k nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze tehdy, pokud souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě či námitky proti postupu policie (i v zahraničí pište česky).

Sepište záznam o dopravní nehodě

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s jejími dalšími účastníky sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který musí obsahovat identifikaci (údaje) místa a času nehody a jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky. Využijte k tomu zejména „Záznam o dopravní nehodě“. Ten dostanete u své pojišťovny, případně si jej můžete stáhnout a vytisknout například ze stránek www.cap.cz. Formulář je jednotný v celé Evropě, takže je možné jej vyplnit i v zahraničí a jednotliví účastníci by vždy měli vědět, co která řádka formuláře znamená. Je zapotřebí, aby řádně vyplněný záznam podepsali všichni účastníci dopravní nehody. Tento dokument obsahuje všechny údaje, které jsou nutné pro řádné zdokumentování nehodového děje. Před oddělením dokumentu se vždy přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán na všech vyhotoveních. Po oddělení listů již není možné doplňovat další údaje, pokud nebyly propsány na všechna vyhotovení. Pokuste se dále zdokumentovat místo dopravní nehody a rozsah škody, a to například pořízením fotodokumentace místa nehody a poškozených věcí, zjistěte si případné svědky nehody – jejich jméno, kontakt apod.

V případě, že je nutné zabezpečit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit, pokud je nehoda nahlášena policii a vy jste řádně vyznačili konečné postavení vozidel sprejem, křídou, pískem apod.; doporučuje se opět pro lepší prokázání vzniku nehody pořídit vlastní fotodokumentaci, což dnes například díky mobilním telefonům s fotoaparátem již není takový problém. Odstranit vozidla můžete, i pokud jste se shodli s ostatními účastníky nehody na jejím průběhu.
Zásadně se zdržte požití alkoholických nápojů a jiných návykových látek po nehodě, a to tak dlouho, aby to nebylo na újmu zjištění, zda jste před jízdou nebo během jízdy nepožili alkoholický nápoj nebo návykovou látku.

###message