Title
Nebouram.cz – projekt financovaný z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Naši celorepublikovou soutěž Nebouram.cz, jejímž hlavním cílem je motivace řidičů k osvojování zásad bezpečné jízdy financuje fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. To jsou právě ti pojistitelé, od nichž máte povinné ručení na území ČR.

Pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, odvádí do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 3 % z ročního přijatého pojistného z tohoto pojištění. Zákon stanoví, že nejméně 60 % z celkových  prostředků ve FZŠ je určeno pro činnost Hasičského záchranného sboru ČR. Nejméně 15 % pak získají na pořízení techniky a vybavení další složky integrovaného záchranného systému, tedy např. Policie ČR a zdravotnické záchranné služby, a nejméně 15 % je určeno na realizaci projektů a programů zaměřených na bezpečnost silničního provozu a prevence škod z provozu vozidel. Žadatelé o nenárokové dotace z fondu zábrany škod mohou přihlásit své projekty dle předem vypsaných programů. Z přihlášených žádostí vybere Komise fondu zábrany škod ty nejlepší projekty, které navrhne a doporučí Ministerstvu dopravy, Ministerstvu vnitra a správní radě České kanceláře pojistitelů k přidělení dotace z fondu.

Nebouram.cz je v tuto chvíli koncipován jako projekt s průběhem do 31. 12. 2018. Jedná se o preventivní projekt, který pracuje s pozitivní motivací, což je nástroj, který má velkou šanci změnit chování řidičů. Ti jsou totiž ke změně motivováni odměnami již v průběhu soutěže.

Projekt však není pouze o rozdávání odměn, řidiči se prostřednictvím online soutěže vzdělávají zábavnou formou. Primárně jsou do detailu prezentovány problematické oblasti silničního provozu, pro příklad můžeme uvést všeobecně problematické „pravidlo zipu". V případě, že uživatel odpoví na danou otázku špatně, je mu nabídnuto detailní vysvětlení problematiky. Po nějaké době jsou špatně zodpovězené otázky opakovány, čímž dochází k ověření, zda došlo k nápravě. Tímto způsobem projekt efektivně zvyšuje povědomí řidičů o pravidlech silničního provozu.

Jednoznačnou přidanou hodnotou je finální výstup. Online dopravní soutěž bude produkovat velké množství dat o úrovni znalostí českých řidičů. Tyto informace jsou velice cenné, protože prozradí, kde mají řidiči největší rezervy. Nezapomínejme, že jestliže si alespoň část řidičů prohloubí znalosti zákona č. 361/2000 Sb. zároveň si tím do jisté míry osvojí i zásady bezpečné jízdy. První vyhodnocení statistik již proběhlo a vznikl z toho seriál reportáží, které byly vysílány na Českém rozhlase Radiožurnál.

Reportáže si můžete poslechnout z archivu Radiožurnálu zde:

http://hledani.rozhlas.cz/?query=nebour%C3%A1m.cz

Je tedy vidět, že soutěž Nebouram.cz má smysl.

Jsme rádi, že jsme byli vybráni Fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů a děláme vše pro to, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce účastníků.

Dejte tedy o nás vědět i dalším řidičům!

###message