Články

Na komunikacích nejsme sami
Article photo

Na to bychom měli vždy pamatovat. Pokud pojedeme například automobilem, musíme počítat s tím, že se na silnici, či nějaké jiné komunikaci můžeme potkat nejen s motocyklisty, cyklisty, chodci, ale třeba i jezdci na koních, nebo s povozy taženými koňmi.

V dnešní době se silniční provoz neustále zvyšuje. Řada lidí se ale věnuje také svým zálibám a koníčkům. A to i těm živým. Občas se pak stane, že jezdec na koni musí přeci jen vjet na silnici. Ze své podstaty tato jízda přináší některá úskalí, a to nejen pro jezdce, ale i pro řidiče motorových vozidel.

 

Jezdec na koni je také řidič

Opravdu je tomu tak. Jezdci na koni bývají občas překvapeni tím, že jsou považováni za řidiče a vztahují se tedy na ně povinnosti řidiče. To vyplývá například z § 2 „zákona o silničním provozu“, kde se praví, že řidičem je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj a řidičem je i jezdec na zvířeti. Pro jízdu na zvířatech jsou pak stanoveny přiměřené povinnosti řidiče. Jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k takové jízdě a v potřebném rozsahu jízdu na zvířeti ovládá. Jezdec na koni se musí při pohybu na pozemních komunikacích jízdě plně věnovat, musí sledovat situaci a musí přizpůsobit jízdu fyzickým vlastnostem zvířete. Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let pak smí na výše uvedeném typu komunikace jet na zvířeti jen pod dohledem osoby starší 15 let. Ze zákona dále vyplývá, že pokud je zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou „Stezka pro jezdce na zvířeti“, musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku. Jiní účastníci silničního provozu pak nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít. Na druhou stranu zase platí, že pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty nebo pro chodce, nesmí je užít jezdec na koni.

Dopravní značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“ a „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“; Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

 

 koně nebouram          koně nebouram

 

Pokud se pohybuje jezdec na zvířeti na vozovce, musí jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici. Rovněž není dovoleno jet při jízdě na koni po chodníku. V případě většího počtu jezdců se jezdí v zástupu. Jezdec smí vést jen jedno zvíře. K jízdě na zvířeti se vztahuje i dopravní značka Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti. Při změně směru jízdy se ukazuje směr jízdy nataženou rukou do strany, na kterou zatáčí. Je potřeba, aby především při snížené viditelnosti byli jezdci i koně dostatečně viditelní. Jezdec na zvířeti musí být označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Vhodné jsou také reflexní doplňky. Pro dálnice a silnice I. třídy pak platí, že je není možné užívat pro jízdu na koni, ani se po nich nelze na koni pohybovat.

 

Bohužel se správné chování k jezdcům na koních ani těm, kteří třeba řídí povoz, dnes už v autoškolách neučí. Řidiči tak nemají žádné zkušenosti ani znalosti o povaze a chování koní. Jezdec na koni by tak měl počítat i s tím, že řidič může zareagovat nevhodně nebo dokonce nebezpečně. A jako u ostatních účastníků silničního provozu, je dobré pamatovat na to, že občas musíme myslet i za ostatní řidiče, cyklisty a chodce, abychom předešli nepříjemnostem.

 

Řidiči vozidel pak také mají stanoveny povinnosti vůči jezdcům na zvířatech. Například při odbočování musí řidič odbočující vlevo kromě jiného dát také přednost v jízdě protijedoucím jezdcům na zvířeti. Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě i jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci. Také na kruhovém objezdu platí, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě i jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu. Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě také jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

 

Buďme ke koním ohleduplní

Většina koní si na osobní auta, autobusy, nákladní vozy a třeba i motorky celkem zvykne. Jezdec na koni ale musí počítat s tím, že jeho jízda nebude zcela klidná. Kůň je přeci jen živý tvor a může ho kromě burácivého spalovacího motoru vyděsit i tichý cyklista, který se nevhodně kolem něj prožene. Ze strany řidičů se určitě vyplatí, aby byli obezřetní a ohleduplní. Pamatujme také na to, že řidič nesmí při objíždění nebo předjíždění jiného účastníka silničního provozu, tedy i jezdce na koni, ohrozit nebo omezit.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message