Články

Co znamenají šipky na semaforech
Article photo

Přesto, že se můžeme na křižovatkách se světelnou signalizací setkávat již od roku 1930, kdy se v tehdejším Československu rozsvítil první automaticky řízený semafor na Václavském náměstí, tak někteří řidiči stále tápou především ve významu semaforů se světelnými šipkami.

Již malým dětem říkáme, že na semaforech pro automobily svítí kolečka a pro chodce panáčci. A pokud svítí červené kolečko, nebo panáček, tak mají povinnost zastavit a nevjíždět, či nevstupovat do křižovatky (pro tento moment pomineme fakt, že se nám objevuje ještě světelná signalizace pro cyklisty).

Pro automobily ale máme těch světelných příkazů o něco více. Klasický semafor s „kolečky“ bývá doplněn ještě o žluté světlo (i když jsme asi více zvyklí, že říkáme, že svítí oranžová, zákon ale hovoří o žlutém světle). Takže, pokud se rozsvítí červené světlo, znamená tento signál pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, tedy musíme zastavit před hranicí křižovatky, která je vyznačena právě zmíněnou značkou.

Čára na komunikaci může být doplněna ještě dalšími symboly, můžeme zde najít symbol „Dej přednost v jízdě!, nebo i nápis STOP. Pokud tyto dopravní značky na komunikaci nejsou, má řidič povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením (semaforem). Žluté světlo pak značí „Pozor“, a pokud přijíždíme ke křižovatce, má řidič povinnost zastavit před již zmíněnými dopravními značkami vyznačenými na vozovce. Platí zde však, že pokud je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. A žluté světlo má ještě jeden význam. Pokud na křižovatce svítí přerušovaně, nejedná se v takovém případě o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály a platí zde všechna pravidla jako u běžných křižovatek. A pokud svítí žlutá spolu s červeným světlem, tak to pro řidiče značí povinnost připravit se k jízdě. No a zelené světlo pak znamená „Volno“ a řidič může pokračovat v jízdě, pokud dodrží všechna pravidla pro odbočování – může tak odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru přechodu pro chodce, stejně tak i cyklistům, kteří přejíždějí po přejezdu pro cyklisty.

Jak je to se šipkami?

A tím se dostáváme také k semaforům, na kterých jsou směrové šipky. Ty můžeme najít na světelném zařízení s výše popsanou tříbarevnou soustavou – tedy zde jsou šipky s červeným světlem - ty znamenají „Stůj“, žlutým světlem („Pozor“) a zeleným světlem („Volno“). Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo pokračovat v jízdě ve směru, kterým šipka ukazuje. Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům (ale i jezdcům na zvířeti, protijdoucím útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen).

Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály (tedy šipkami) opět znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterými šipky ukazují. Pokud směřuje zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočující doprava povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak se můžeme setkat ještě s dalšími šipkami. S doplňkovou zelenou šipkou se můžeme potkat na některých světelně řízených křižovatkách, kde svítí současně s červeným světlem, případně se světlem žlutým. Pro řidiče to znamená možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje. Pozor na to, že řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve volném směru (ale také dalším účastníkům silničního provozu, jako jsou jezdci na zvířatech, útvary chodců apod.). Při tomto manévru nesmí řidič ohrozit ani omezit přecházející chodce. S touto šipkou se nejčastěji můžeme setkat na křižovatce, kde nám umožní při červeně svítícím světlu na semaforu odbočit doprava. Řada řidičů si myslí, že při svítící šipce může bez jakýchkoliv omezení odbočit. Není tomu tak, opravdu je potřeba pamatovat na to, že je zde povinnost dát přednost všem pohybujícím se ve volném směru a také chodcům na přechodu.

Další šipku můžeme najít v protilehlém rohu křižovatky. Jedná se o signál pro opuštění křižovatky. Pokud nám tato šipka svítí, tak neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům zvířat se zvířaty, a také tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Znamená to tedy, že můžeme na křižovatce bez problémů odbočit vlevo.

Speciální šipky jsou pak určeny pro řízení provozu v jízdních pruzích. Pokud nad jízdním pruhem svítí zelené šipka, může řidič tento jízdní pruh použít. Šipka mířící vlevo a svítící žlutou barvou znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo, obdobně to platí pro takto svítící světelnou šipku žluté barvy směřující vpravo. Červeně svítící kříž pak značí to, že řidič nesmí příslušný jízdní pruh použít, nesmí do něj vjíždět a do něj následně přejíždět. Setkat se ještě můžeme se žlutě svítícím křížem, ten označuje překážku provozu na pozemní komunikaci vedle vozovky.

Přihlášení uživatele
Pouze přihlášený uživatel může hrát hru!
Přihlaste se a jeďte
Přihlásit / Registrovat
###message